Max. Temperature: 100 ˚C

  Max. Pressure: 6 barg

  Min. Density: 0.5 Kg/l

  Usable for Corrosive service

  Switch , Switch Ex

  Transmitter

  LLI73 (polymer):

  از مجموعه سطح سنج هایLLI73   می باشد که از انواع جنس های پلیمری متناسب با مایعات خورنده ساخته می شود. این دستگاه در فرآیندهایی با دماهای کمتر از صد درجه سانتی گراد و فشارهای کمتر از شش بار قابل استفاده می باشد.

  ⁨LLI73(Polymer) Technical Data Sheet