انواع سوئیچ مغناطیسی سطح

  انواع نصب سوئیچ مغناطیسی سطح

   :EC1F لول سوئیچ نوع فلوتری (خارجی) اتصال از بغل  (LLS73, LLS14)

   :IDلول سوئیچ نوع دیسپلیسری (داخلی) اتصال از بالای مخزن  (LLS73)

   :IF لول سوئیچ نوع فلوتری(داخلی) اتصال از بالای مخزن (LLS73, LLS14)

   :EC2D لول سوئیچ نوع دیسپلیسری(خارجی) اتصال از بغل و انتها (LLS73)

   :EC2F لول سوئیچ نوع فلوتری (خارجی) اتصال از بغل و انتها  (LLS73, LLS14)

   :EC1D لول سوئیچ نوع فلوتری (خارجی) اتصال از بغل  (LLS73)

  چطور می توانیم کمک کنیم؟