ملحقات سطح سنج مغناطیسی

    سطح سنج های مغناطیسی LLI73 ، علاوه بر رویت و اندازه گیری به صورت محلی، می توانند به ترانسمیتر و سوییچ های متنوع مجهز شوند تا امکان کنترل سطح مایع در یک نقطه یا پیوسته به صورت خروجی آنالوگ، فراهم آورند.

    سوییچ های مغناطیسی

    ترانسمیتر مغناطیسی سطح

    چطور می توانیم کمک کنیم؟