Max. Temperature: 400˚C

    Max. Pressure: 250 barg

    Accessories:

    Drain/vent cocks, external heating or cooling, non-frosting block, graduated scale, illuminator, mica shield

    در این نوع از گیج های شیشه ­ای مایع بین دو شیشه تخت قرار دارد و به راحتی از طریق شیشه ها قابل رویت است. می­توان یک منبع نور (illuminator) را در پشت گیج شیشه ای قرار داد و دید بهتری برای مشاهده کننده ایجاد کرد. لول گیج های Transparent هم برای اندازه گیری سطح کل مایع و هم برای سطح مرز مایع مورد استفاده قرار می­گیرد. برای حفاظت بهتر می­توان از mica shield در سرویس های آب و بخار استفاده نمود.

    Transparent Technical Data Sheet