بدین وسیلع شرکت تهران دلیک از شما سروران گرامی دعوت می نماید تا از غرفه شرکت تهران دلیک در نماییشگاه صنعت نفت اهواز بازدید به عمل فرمایید.

نمایشگاه صنعت نفت اهواز