ولو ایزوله

ولو ایزوله لول گیج بین لول گیج و مخزن مایع نصب می شوند.

شیر یا ولو ایزوله، وسیله ای برای توقف جریان سیال است.

در صورت نیاز حرکت سیال را متوقف می کند.

در واقع این ولو در لول گیج مانند دریچه ای برای مایع عمل می کند.

با این کار ارتباط بین لول گیج و مخزن قطع می شود. سیال وارد لول گیج نمی شود.

به عنوان مثال در شرایطی مانند خرابی گیج. ولو بسته می شود. به راحتی میتوان با ونت و درین گیج را خالی نمود.

به طور کلی، ولوها تجهیبزات توقف، راه اندازی و تنظیم جریان در سیستم ­های پایپینگ می­باشد.

ولوها ابزار مکانیکی هستند. وظیفه آنها در یک سیستم، قطع و وصل کامل یا موقت جریان سیال است.

دلیل استفاده از ولو ایزوله لول گیج

در مخازن خاص از ولو ایزوله لول گیج استفاده می شود. مثلا در مخازنی که سیال خورنده یا سمی دارند.

نمی توان مستقیما ونت و درین را به راحتی باز کرد. شیر ایزوله را می بندند. فقط مایع درون لول گیج می ماند.

در محفظه خاصی مایع را جمع می کنند. و بعدا بازیافت یا می سوزانند.

ولو ایزوله لول گیج در محل مشخصی از مسیر جریان جهت عملیات نگهداری یا ایمنی سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

ولوهای ایزوله روی لوله نصب می شود.

این ولوها در تعیین مسیر حرکت سیال نیز کاربرد دارد.

ایزوله بودن ولو اشاره به ساختار آن ندارد. بلکه وظیفه این ولوها ایزوله کردن سیستم است.

ولو ایزوله گیج های تهران دلیک استفاده می شود، دو طرفه هستند.

این ولوها از یک طرف به فلنج لول گیج نصب می شود. از طرف دیگر به فلنج مخزن نصب می شود.

با این کار می توان این ارتباط را بین مخزن و لول گیج کنترل کرد.

جنس ولو ایزوله تهران دلیک متناسب با شرایط سیال انتخاب می شود.

سایز آن نیز به تناسب فلنج تعین می گردد. با اطمینان خاطر می توان ولو را به لول گیج و مخزن وصل نمود.