استفاده از فلوتر در لول گیج تهران دلیک

فلوتر یا شناور در تمامی محصولات شرکت تهران دلیک به جز گلس گیج ها استفاده می شوند.

فلوتر مغناطیسی در محصولات این شرکت، مطابق با شرایط سیال ساخته و نصب می گردند.

در گیج های مغناطیسی، فلوتر با بالا و پایین رفتن با سطح سیال، به سوییچ و ترنسمیتر اطلاعات می دهد.

سطح سیال مخزن در هر حالتی باشد، فلوتر مغناطیسی با سوییچ یا ترنسمیتر مغناطیسی کوپل می شود.

به صورت مگنتی کوپل شده و تمامی اطلاعات لازم منتقل می شود.

در واقع فلوتر رابط بین لول گیج مغناطیسی و ملحقات آن نظیر سوییچ و ترنسمیتر می باشد.

علاوه بر لول گیج ها در سوییچ ها نیز می تواند شناور باشد.

داخل Body سوییچ و ترنسمیترهایی که مستقیما بر روی گیج نصب شوند فلوتر وجود دارد.

این سوییچ و ترنسمیترها بدون نیاز به لول گیج، فقط از طریق فلوتر یا شناور  خودشان می توانند خروجی های لازم را به ما بدهند.

سوییچ ها آلارم سطح را به ما اعلام می کنند.

با توجه به نقطه ای که به عنوان سوییچ پوینت در نظر گرفته می شود، سوییچ نصب می گردد.

در لحظه ای که سطح مایع به آن نقطه مشخص برسد، فلوتر در بدنه سوییچ با خود سوییچ کوپل شده و آلارم می دهد.

در نوع دیگری از سوییچ ها فلوتر بر روی یک لوله قرار دارد و به صورت Top-Mount نصب می شود.

در این نوع شناور مستقیما داخل مخزن رفته و با اندازه گیری سطح مایع می تواند به سوییچ آلارم دهد.

در ترنسمیترها نیز علاوه بر نوعی که مستقیما روی گیج نصب شود، نوع دیگری وجود دارد.

این مدل نیز نظیر سوییچ مستقیما بر مخزن نصب می شود.

فلوتر یا شناور با مایع در ارتباط بوده و از این طریق با ترنسمیتر کوپل می شود.

به صورت مستقیم از ترنسمیتر می توان خروجی گرفت.

 محصولات تهران دلیک را در زیر مشاهده می کنید.