بدین وسیله از شما سروران گرامی دعوت می گردد تا از غرفه شرکت تهران دلیک در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز بازید به عمل آوردید.