بدین وسیلع شرکت تهران دلیک از شما سروران گرامی دعوت می نماید تا از غرفه شرکت تهران دلیک در نماییشگاه صنعت نفت اهواز بازدید به عمل فرمایید.